Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.
INWENTARYZACJE ZIELENIPROJEKTYWIZUALIZACJEWy­ko­nu­je­my szcze­gó­ło­we in­wen­tary­za­cje zie­le­ni z za­sto­so­wa­niem no­wo­cze­snych ro­zwią­zań tech­nicz­nych. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­gra­mu Ar­bo­Map, które­go je­ste­śmy pro­du­cen­ta­mi, in­wen­tary­za­cje spo­rzą­dza­my du­żo szy­bciej i do­kła­dniej, niż me­to­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi. Da­ne są usy­ste­ma­ty­zo­wa­ne, a szcze­gó­ło­wy opis sta­nu zdro­wot­ne­go drzew, me­to­dą Vi­su­al Tree Asse­ssment, po­zwa­la na do­kła­dne wy­ko­na­nie pro­jek­tu go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem. Zdję­cia przy­kła­do­wej in­wen­tary­za­cji. 


SPA­ZIO - Ar­chi­tek­tu­ra Kra­jo­bra­zu oferuje:

kom­plek­so­we in­wen­tary­za­cje den­dro­lo­giczne

(nie­zbę­dne do przy­go­to­wa­nia wnio­sku o wy­cin­kę lub prze­sa­dze­nie drzew i krzewów)

pro­jek­ty go­spo­dar­ki drze­wo­stanem

kal­ku­la­cje opłat za wy­cin­kę drzew i krzewów

po­moc w przy­go­to­wa­niu wnio­sków o wy­cin­kę i prze­sa­dzenie

uzy­ska­nie w imie­niu in­we­sto­ra (na pod­sta­wie peł­no­mo­cnic­twa) de­cy­zji admi­ni­stra­cyj­nej na wy­cin­kę lub prze­sa­dze­nie drzew i krzewów

pro­jek­ty na­sa­dzeń za­stępczych

wa­lory­za­cje na po­trze­by pro­jektuCzęść opi­so­wa in­wen­tary­za­cji drzew i krze­wów za­wiera:

chara­ktery­sty­kę tere­nu oraz zie­le­ni istnie­jącej

ze­sta­wie­nie ta­be­lary­czne za­wiera­jące:

»na­zwę ła­ciń­ską i pol­ską ga­tunku

»ob­wód i pierś­ni­cę pnia, szero­kość koro­ny, wy­so­kość drzewa

»po­wie­rzchnię i wy­so­kość krzewów

»opis drzew i krze­wów z okre­śle­niem sta­nu zdro­wot­ne­go z za­sto­so­wa­niem me­to­dy Vi­su­al Tree Assessment


Część gra­ficz­na in­wen­tary­za­cji obej­muje:

lo­ka­li­za­cję drzew i krze­wów na ma­pie wraz z ozna­cze­niem nu­merycznym


Pro­jekt go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem, oprócz ele­men­tów za­war­tych w in­wen­tary­za­cji, za­wie­ra:

przy­po­rząd­ko­wa­nie drzew i krze­wów do posz­cze­gól­nych grup prze­zna­cze­nia (do wy­cin­ki, prze­sa­dze­nia, adap­ta­cji wraz za­le­ce­nia­mi pie­lę­gna­cyj­nymi)

szcze­gó­ło­wy opis za­le­ceń pie­lę­gna­cyjnych

ze­sta­wie­nie ilo­ścio­we drzew i krze­wów w posz­cze­gól­nych gru­pach prze­zna­cze­nia bę­dą­ce pod­sta­wą do spo­rzą­dze­nia kosz­torysów

gra­ficz­ne przed­sta­wie­nie drzew i krze­wów pod wzglę­dem prze­zna­czenia

fo­to­gra­fie drzew

Wy­bra­ne opra­co­wa­nia den­dro­lo­gicz­ne wy­ko­na­ne przez pra­co­wnię SPA­ZIO - Ar­chi­tek­tu­ra Kra­jo­brazu:

Na zle­ce­nie Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego:

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni, pro­jekt wy­ko­naw­czy go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem i na­sa­dzeń kom­pen­sa­cyj­nych w par­ku przy ul. Ksa­werów 13 w War­sza­wie wraz z uzy­ska­niem nie­zbę­dnych de­cy­zji admi­ni­stra­cyjnych

Na zle­ce­nie Pol­skich Li­nii Lot­ni­czych LOT:

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni, pro­jekt go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem oraz pro­jekt na­sa­dzeń za­stęp­czych wraz z uzy­ska­niem nie­zbę­dnych de­cy­zji admi­ni­stra­cyjnych

Na zle­ce­nie biu­ra ar­chi­tek­to­nicz­ne­go Ar­tur Ce­bu­la An­na Kun­kel Ar­chi­te­kci, min.:

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni wraz z pro­jek­tem go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem w Par­ku Zdro­jo­wym w Na­łę­czowie

»In­wen­tary­za­cja den­dro­lo­gicz­na i pro­jekt go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem w za­byt­ko­wym par­ku w Za­po­licach

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni wraz z pro­jek­tem go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem w par­ku Trau­gut­ta w So­cha­czewie

Na zle­ce­nie biu­ra ar­chi­tek­to­nicz­ne­go Woź­nic­ki Zda­no­wicz Ar­chi­te­kci s.c., min.:

»In­wen­tary­za­cja den­dro­lo­gicz­na i pro­jekt go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem na tere­nie pro­jek­to­wa­ne­go Par­ku Sen­sory­czne­go w Koń­sko­woli

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni wraz z pro­jek­tem go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem na tere­nie skwe­ru przy  ul. Maj­dań­skiej w War­szawie

»In­wen­tary­za­cja zie­le­ni i pro­jekt go­spo­dar­ki drze­wo­sta­nem na tere­nie przysz­łe­go par­ku w Iza­be­linie

Na zle­ce­nie fir­my Bo­uy­gu­es Im­mo­bi­lier Pol­ska sp. z o.o.:

»In­wen­tary­za­cje den­dro­lo­gicz­ne w kil­ku­na­stu lo­ka­li­za­cjach w War­sza­wie i oko­licach

05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Leszczynowa 16telefon: 507 797 634SPAZIO - ANNA WIĘCKOWSKA

[wł. spazio - przestrzeń, czyt. "spacjo"]biuro@architektkrajobrazu.infostrona opracowana w