Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.
INWENTARYZACJE ZIELENIPROJEKTYWIZUALIZACJESPA­ZIO - Ar­chi­tek­tu­ra Kra­jo­bra­zu oferu­je ara­nża­cje zie­le­nią oraz nie­zbę­dną in­fra­struk­tu­rą ró­żne­go ty­pu tere­nów otwar­tych.  Wy­ko­nu­je­my pro­jek­ty kon­cep­cyj­ne, bu­do­wla­ne oraz wy­ko­nawcze.
Projektujemy:

parki i skwery

place zabaw i tereny sportowe

zieleń przy obiektach użyteczności publicznej

zieleń przy ulicach

zieleń osiedlową

ogrody przydomowe

roślinność na tarasach, balkonachPrzy projektowaniu zwracamy szczególną uwagę na kontekst z otoczeniem, funkcjonalność, ekonomię oraz indywidualne oczekiwania inwestora. 

Prowadzimy również nadzór autorski na etapie budowy, gdyż najważniejszy jest końcowy etap inwestycji - realizacja projektu.Ofertę pracowni kierujemy do:

urzędów miast i gmin

deweloperów

pracowni architektonicznych i architektoniczno-krajobrazowych

biur projektów drogowych

spółdzielni mieszkaniowych

zarządców nieruchomości

klientów indywidualnych

05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Leszczynowa 16telefon: 507 797 634SPAZIO - ANNA WIĘCKOWSKA

[wł. spazio - przestrzeń, czyt. "spacjo"]biuro@architektkrajobrazu.infostrona opracowana w